Darovacia zmluva je najtypickejšou zmluvou, prostredníctvom ktorej  sa bezplatne nadobúda vlastnícke právo k veci. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Nevyhnutnosťou pre vznik darovacej zmluvy je určenie predmetu daru, prejav vôle darcu predmet daru darovať a prejav vôle obdarovaného predmet daru prijať. Ďalej je nevyhnutné, aby bol darca vlastníkom predmetu daru a zároveň nesmie byť nijak obmedzený či už zákonne alebo zmluvne v prevode predmetu daru.

Povinnosťou obdarovaného je riadne ponúkaný dar prevziať a povinnosťou darcu je odovzdať dar obdarovanému. Ďalej má darca povinnosť upozorniť obdarovaného na vady predmetu, o ktorých darca vie. Vady môžu byť faktické (darovanie poškodeného predmetu) alebo právne (darovanie odcudzenej veci). Pokiaľ obdarovaný po prevzatí zistí chyby, o ktorých nebol informovaný, má právo darovanú vec vrátiť.  Vec vrátiť má právo počas plynutia 3-ročnej premlčacej doby. Táto doba začne plynúť odo dňa, kedy mohlo byť právo vrátiť vec prvý krát využité t.j. spozorovanie chyby.

Predmet darovania musí byť čo najpodrobnejšie opísaný, aby bolo jasné, že sa jedná o konkrétnu vec a žiadnu inú.

Písomná darovacia zmluva je potrebná v prípade, že predmetom darovania je nehnuteľná vec. Pokiaľ je predmetom darovania hnuteľná vec je možné uzavrieť len ústnu dohodu o darovaní. Ústna dohoda sa však neodporúča kvôli prípadnému súdeniu sa o danú vec v budúcnosti.

Platnosť darovacej zmluvy

V prípade, ak darovacia zmluva nespĺňa zákonom stanovené podmienky, je možné sa domáhať určenia jej neplatnosti na základe určovacej žaloby podanej na súd.. Dôvody pre napadnutie darovacej zmluvy sú napríklad, že darovacia zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že darca alebo obdarovaný nebol spôsobilý na právne úkony. Rovnako neplatnosť darovacej zmluvy je možné odôvodniť aj tým, že nebola splnená zákonom vyžadovaná forma zmluvy. Zmluva je taktiež už od začiatku neplatná pokiaľ by sa malo podľa nej plniť až po darcovej smrti.

Platná darovacia zmluva musí obsahovať predmet darovania. Predmet darovania musí byť čo najpodrobnejšie opísaný, aby bolo jasné, že sa jedná o konkrétnu vec a žiadnu inú.

Darovanie musí byť bezodplatné a dobrovoľné. Bezodplatné darovanie znamená, že za darovanie danej veci nie je možné požadovať finančnú odmenu alebo protislužbu. Rozväzovacia alebo odkladacia podmienka však nie je v rozpore s bezodplatnosťou.

Posledným dôležitým pojmom je dobrovoľnosť. Darca musí darovať vec bez akéhokoľvek nátlaku bez príkazu vyplývajúceho zo súdneho rozhodnutia alebo zo zákona. O dobrovoľnosť ide, ak darca ponecháva dar z jeho vlastnej slobodnej vôle.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k hnuteľnej veci sa na základe zmluvy nadobúda fyzickým odovzdaním a prevzatím veci.

Pokiaľ ide o nehnuteľnú vec, tak je nevyhnutné, aby bol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti príslušným katastrálnym odborom okresného úrad. K prevodu nehnuteľnosti na obdarovaného dochádza až po vklade vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Pokiaľ chcete takýto vklad uskutočniť je potrebné doručiť katastrálnemu odboru okresného súdu spolu s darovacou zmluvou aj návrh na vklad do katastra a prílohy, pokiaľ to zákon vyžaduje.

Katastrálny odbor okresného úradu preskúma, či zmluva neodporuje zákonu, či má všetky náležitosti a či neobsahuje iné chyby, následne vklad povolí a upovedomí o tom účastníkov zmluvy.

Darovanie

Pri pojme darovanie si ľudia väčšinou predstavia darovanie domu, auta alebo inej hodnotnej veci. Avšak právna teória pozná pojem obvyklé dary. Takéto dary patria k nášmu bežnému takmer každodennému životu a vychádzajú zo spoločenských konvencií. Medzi obvyklé dary zaraďujeme dary na výročia, narodeniny a pod. Občiansky zákonník nepozná rozdiel medzi obvyklými darmi a ostatnými darmi.

Predmet darovania

Predmetom darovania môžu byť veci hnuteľné alebo nehnuteľné.  Hnuteľné veci sú napr. autá, obrazy, peniaze alebo zvieratá. Nehnuteľnými vecami sú napríklad byty, stavby, pozemky.

Darovacia zmluva sa ale vyžaduje napr. aj v prípade, ak je darom postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, ak sú predmetom darovania cenné papiere a pod.

Pokiaľ obdarovaný koná v rozpore s dobrými mravmi, darca sa môže domáhať daru prostredníctvom písomnej výzvy na vrátenie daru.

Pokiaľ ide o nehnuteľné veci darca môže vec zaťažiť vecným bremenom. Najčastejšie vecné bremeno predstavuje právo doživotného bývania darcu v darovanej nehnuteľnosti.

Vecné bremeno môže byť dohodnuté priamo v darovacej zmluve ale o vecnom bremene sa darca a obdarovaný môžu dohodnúť aj v osobitnej zmluve t.j. zmluve o zriadení vecného bremena.

Zánik darovania

Darovací právny vzťah môže zaniknúť z viacerých dôvodov.

Zánik je možný dohodou o zrušení záväzku, nemožnosť plnenia alebo uloženie do úradnej úschovy a pod.

Darca má právo domáhať sa darovanej veci, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny v rozpore s dobrými mravmi. To znamená, že obdarovaný neposkytuje potrebnú pomoc, fyzicky napadol darcu alebo členov jeho rodiny alebo používa hrubé urážky. Neznamená to však nevďak alebo márnotratný život obdarovaného. Pokiaľ obdarovaný koná v rozpore s dobrými mravmi, darca sa môže domáhať daru prostredníctvom písomnej výzvy na vrátenie daru.

Zánik darovacej zmluvy je možný aj pokiaľ obdarovaný zistí vady, o ktorých ho darca neinformoval pri darovaní.

Pokiaľ obdarovaný vec nevráti a ide o hnuteľnú vec, tak má darca právo domáhať sa vrátenia danej veci na súde. Pokiaľ ide o nehnuteľnú vec, tak sa darca môže žalobou na súde domáhať určenia vlastníckeho práva k darovanej veci.

Obsah darovacej zmluvy bez ohľadu na predmet darovania

Darovacia zmluva musí spĺňať náležitosti stanovené Občianskym zákonníkom.

  1. Názov právneho úkonu; hlavička musí obsahovať, že ide o darovaciu zmluvu
  2. Osobné údaje darcu a obdarovaného; pri fyzickej osobe musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť; ak ide o právnickú osobu musí obsahovať názov, sídlo, identifikačné číslo prípadne identifikačné údaje spoločnosti.
  3. Predmet daru; musí byť v zmluve určený a opísaný veľmi presne, aby bolo zo zmluvy zrejmé, čo konkrétne je predmetom daru a nebolo by možné zameniť si predmet daru s inou vecou. Ak je predmetom daru viac vecí je potrebné učiť množstvo, objem alebo váhu predmetov daru.
  4. V darovacej zmluve sa odporúča zapísať aj presný dátum a čas odovzdania daru.
  5. V zmluve musí byť jasne vymedzený právny úkon tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne ponecháva predmet daru obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma. Pokiaľ je obdarovaných viacej, je potrebné vymedziť spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ sú obdarovanými manželia nie je potrebné vymedziť spoluvlastnícky podiel pretože predmet daru nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva.
  6. V zmluve je potrebné označiť miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy. Miestom uzavretia zmluvy sa rozumie minimálne mesto, v ktorom došlo k podpisu zmluvy účastníkom zmluvy.
  7. Na záver zmluvy je potrebný vlastnoručný podpis darcu a obdarovaného. Odporúča sa, aby  podpis darcu a podpis obdarovaného bol overený notárom alebo príslušnou matrikou. Pokiaľ sa jedná a nehnuteľnosť, overenie podpisov darcu na zmluve je nevyhnuté.

Ako vám môže advokát pomôcť v súvislosti s darovacou zmluvou?

  1. Advokát môže vypracovať darovaciu zmluvu. V takomto prípade budete vedieť, že darovacia zmluva spĺňa formu a náležitosti aké spĺňať má.
  2. Advokát môže vypracovať a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Advokát vás môže zastupovať v katastrálnom konaní až do právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

JUDr. Radoslava Hoglová

+421 907 745 030

advokat@hoglova.sk

Bratislava (Vajnory)

Napíšte komentár:

*

Your email address will not be published.

Advokát JUDr. Radoslava Hoglová © 2017 | Webdizajn Kryton s.r.o.

logo-footer