• zakladanie, zmeny, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, ich organizačných zložiek a družstiev
  • vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie z oblastí obchodného práva, ako aj vypracovanie právnych stanovísk a právnych analýz k uvedeným dokumentom
  • vypracovanie právnych analýz a stanovísk
  • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných orgánmi štátnej správy
  • zatupovanie v obchodno-právnych sporoch
  • právne poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok, vrátane zastupovania klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok a pri dobrovoľných dražbách