• právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním manželstva
  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
  • právne poradenstvo vo veciach styku rodičov s deťmi