• príprava a vypracovanie pracovných zmlúv a iných zmlúv upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • vypracovanie právnych analýz
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
  • právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • právne poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia