– ALEBO –

  ODPOVEĎ NA VAŠU OTÁZKU HĽADAJTE NIŽŠIE:

  ?
  Som vlastník pozemku a rodinného domu, ku ktorému nevedie prístupová cesta, avšak prístup je zabezpečený cez chodník patriaci susedovi, na ktorom je zriadené vecné bremeno práva prechodu cez tento pozemok v môj prospech. Nemám však zabezpečený prístup k rodinnému domu motorovým vozidlom. Druhý sused má pozemok, vedľa môjho, cez ktorý by som sa mohol dostať k domu aj autom. Viete mi poradiť aké mám možnosti?
  §
  Z Vašej otázky je zrejmé, že prístup k Vášmu pozemku a rodinnému domu je zabezpečený prostredníctvom práva cesty – vecného bremena spočívajúceho v práce prechodu cez pozemok suseda k Vášmu domu peši. Z tohto dôvodu,  prípade, ak by ste chceli riešiť prístup k Vášmu pozemku a domu motorovým vozidlom, bola by potrebná dohoda s vlastníkom susedného pozemku o zriadení vecného bremena, resp. odkúpenie časti pozemku od vlastníka susedných pozemkov v takom rozsahu, kt. by Vám zabezpečoval prístup aj motorovým vozidlom. Do úvahy prichádzajú aj iné možnosti, ako prenájom časti pozemku od suseda, prípadne iná forma dohody o užívaní jeho pozemku.
  ?
  Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50%. Rada by som vedela, či môj zamestnávateľ môže so mnou skončiť pracovný pomer rovnako, ako v prípade iných zamestnancov.
  §

  Pojem občana so zdravotným postihnutím je zakotvený tak v zákone o službách zamestnanosti, podľa ktorého je takýmto občanom občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj v Zákonníku práce, podľa ktorého je zamestnanec so zdravotným postihnutím zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Podľa zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

  V prípade, ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď, je povinný vopred si vyžiadať súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak bude výpoveď považovaná za neplatnú. Tento súhlas sa nevyžaduje iba v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok alebo ak ide o výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

  Uvedené sa vťahuje iba na prípad, ak sa končí pracovný pomer výpoveďou, t.z. že súhlas úradu práce nie je potrebný v prípade, ak pracovný pomer skončí iným spôsobom ako výpoveďou, napr. na základe dohody o skončení pracovného, na základe oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru, a pod.

  ?
  Chcela by som kúpiť pozemok ale nemám zatiaľ schválený úver v banke. Bojím sa, že vlastník pozemku tento predá inej osobe. Je možné nejakým spôsobom zabezpečiť, že pozemok predá mne?
  § V takomto prípade môžete uzatvoriť s vlastníkom pozemku zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorou sa Vy, ako aj majiteľ pozemku zaviažete, že v prípade splnenia určitej podmienky alebo v určitej lehote uzatvoríte kúpnu zmluvu na predmetný pozemok. Podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy môže byť napríklad schválenie Vášho úveru v banke.
  ?
  Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50%. Rada by som vedela, či môj zamestnávateľ môže so mnou skončiť pracovný pomer rovnako, ako v prípade iných zamestnancov?
  §

  Pojem občana so zdravotným postihnutím je zakotvený tak v zákone o službách zamestnanosti, podľa ktorého je takýmto občanom občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj v Zákonníku práce, podľa ktorého je zamestnanec so zdravotným postihnutím zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Podľa zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

  V prípade, ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď, je povinný vopred si vyžiadať súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak bude výpoveď považovaná za neplatnú. Tento súhlas sa nevyžaduje iba v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok alebo ak ide o výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

  Uvedené sa vťahuje iba na prípad, ak sa končí pracovný pomer výpoveďou, t.z. že súhlas úradu práce nie je potrebný v prípade, ak pracovný pomer skončí iným spôsobom ako výpoveďou, napr. na základe dohody o skončení pracovného, na základe oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru, a pod.

  ?
  Pred dvomi rokmi som synovi daroval časť pozemku a rodinný dom, v ktorom spolu žijeme ďalej. Naše vzťahy sa však veľmi zhoršili, rovnako ako môj zdravotný stav. Okrem toho, že mi v súčasnosti syn vôbec nepomáha a nezaujíma sa o mňa, vyhráža sa mi, že ma z domu vyhodí. Prosím Vás, ako môžem takúto situáciu riešiť?
  §

  Za určitých okolností, ktoré upravuje Občiansky zákonník, sa môže darca domáhať toho, aby mu obdarovaný darovanú vec vrátil. Ide o situácie, kedy sa odvarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým správaním hrubo porušuje dobré mravy. Za dobré mravy sú považované také pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. Pokiaľ teda správanie Vášho syna k Vám je možné považovať za také správanie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy, napr. Vás vyhodí z domu na ulicu, príp. neposkytuje Vám pomoc v starobe a chorobe tak, ako mu to vyplýva z jeho vyživovacej povinnosti dieťaťa voči rodičovi, môžete sa domáhať vrátenia tak pozemku, ako aj rodinného domu.

  Pokiaľ nejde o takýto extrémny prípad a vzťahy nie sú úplne narušené, môžete sa so synom dohodnúť a na uvedenej nehnuteľnosti môžete dohodou zriadiť vecné bremeno – právo dožitia pre Vašu osobu. Tým si zabezpečíte, že budete až do svojej smrti oprávnený bývať v rodinnom dome, a tento, rovnako ako pozemok budete ďalej oprávnený aj užívať.