• vypracovanie právnych analýz vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
  • právne poradenstvo pri príprave výstavby, výstavbe, financovaní a správe nehnuteľností
  • právne poradenstvo pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami
  • zastupovanie v pozemkovo-právnych sporoch