Aktuálne štatistiky uvádzajú, že v roku 2017 k 100 manželstvám pripadlo 31 rozvodov. Ľudia častokrát neberú rozvod ako poslednú možnosť, ale hneď ako prvú. Manželstvo možno rozviesť pokiaľ sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov sa nedá očakávať obnova manželského spolužitia. Pokiaľ ste momentálne v situácií, kedy sa rozhodujete, či je rozvod správna voľba, prečítajte si tento článok a až potom sa rozhodnite.

Na čo všetko treba myslieť pred rozvodom

Pri rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti súd musí upraviť práva a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode a pri tom prihliadať na záujmy maloletých detí. Súd určí komu budú deti na čas po rozvode zverené do výchovy, upraví styk maloletého a druhého z rodičov a výšku výživného na dieťa. Súd väčšinou zverí dieťa do opatery jednému z rodičov alebo nariadi tzv. striedavú starostlivosť, pri ktorej sa obaja rodičia pravidelne a v rovnakej miere podieľajú na výchove maloletého dieťaťa.

V otázke majetku poznáme pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. BSM je majetok, ktorý nadobudli obaja manželia či už spoločne alebo každý zvlášť počas manželstva (napr. príjmy zo zamestnania, úspory,..). BSM je možné vysporiadať dohodou alebo súdnou cestou a to v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. BSM nemusí byť vždy rozdelené rovným dielom. Súd bude prihliadať na to, ako sa každý z manželov pričinil o nadobudnutie a udržiavanie veci, ktoré bude treba preukázať dokazovaním. Taktiež súd prihliada aj na to , kto sa vo väčšej miere staral o domácnosť a o výchovu detí. Pokiaľ lehota troch rokov uplynie, platí právna domnienka, že nehnuteľnosti prechádzajú do vášho podielového vlastníctva rovným dielom a hnuteľné veci patria tomu, kto ich užíva.

Ľudia častokrát neberú rozvod ako poslednú možnosť, ale hneď ako prvú.

Veľa ľudí si ešte pred uzavretím manželstva myslí, že sa dá uzavrieť tzv. predmanželská zmluva. Slovenský právny poriadok takúto zmluvu nepozná tak, ako je to napríklad v angloamerickej právnej sústave. Na Slovensku je možné uzavrieť dohodu manželov o zúžení BSM alebo vydradení jeho vzniku ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda musí byť spísaná notárom za prítomnosti oboch manželov. Táto dohoda môže upraviť vzťahy medzi manželmi pokiaľ sa jedná o bezpodielové spoluvlastníctvo, napr. vyhradiť jeho vznik ku zániku manželstva, či zo spoločného majetku niektoré konkrétne veci, aj nehnuteľnosti, vylúčiť.

Návrh na rozvod manželstva

Podaním návrhu na rozvod manželstva príslušnému súdu sa začína rozvodové konanie. Neexistuje žiadne tlačivo alebo vzor návrhu na rozvod manželstva. No napriek tomu návrh na rozvod je úradný dokument, a preto musí byť formulovaný presne a určite. Ľudia robia často tú chybu, že  sa neporadia s právnikom a návrh zle sformulujú alebo zabudnú priložiť potrebné dokumenty. Nesprávny návrh na rozvod manželstva môže mať za následok, že Váš rozvod bude trvať zbytočne dlho. Návrh sa podáva osobne alebo poštou minimálne v dvoch vyhotoveniach. Pokiaľ sa jedná o manželstvo s maloletými deťmi je potrebné aj tretie vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka, ktorý zastupuje záujmy dieťaťa v rozvodovom konaní.

Náležitosti, ktoré musí návrh na rozvod obsahovať:

 1. Základné informácie o účastníkoch konania t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, bydlisko účastníkov a údaj o štátnom občianstve.
 2. Označenie súdu, ktorému je adresovaný. Príslušným súdom je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, pokiaľ býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.
 3. uviesť či pochádzajú z manželstva maloleté deti
 4. stručný popis priebehu manželstva
 5. uvedenie dôvodu rozvratu manželstva
 6. čo sa žiada rozvodom t.j. formulácia Petitu rozsudku (Petit je jednou z náležitostí žaloby. Ide o údaj o tom, čoho sa navrhovateľ domáha. Petit určuje predmet konania a vecný rozsah konania.
 7. označenie dôkazov, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva (tieto dôkazy musia byť presne špecifikované napr. mená a adresy svedkov)
 8. dátum a podpis navrhovateľa

návrhu na rozvod musia byť pripojené aj tieto prílohy:

 1. sobášny list (popr. kópia),
 2. rodný list dieťaťa,
 3. listinné alebo iné dôkazy o príčine rozvratu manželstva (napr. návrh na vypočutie svedkov) ,
 4. listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti, o výdavkoch na domácnosť a pod. .

Ako prebieha rozvodové konanie?

Rozvodové konanie sa začína podaním návrhu na rozvod príslušnému súdu. Následne sudca určí termín pojednávania na ktorom budú vypočutí navrhovateľ, odporca, prípadní svedkovia a prípadne aj kolízny pracovník. Na pojednávanie pred súdom sa treba pripraviť argumentačne, ale taktiež aj po psychickej stránke. Mnohým ľudom je nepríjemné, rozoberať intímnosti zo vzťahu na verejnosti. Najdôležitejšie je zachovať pokoj a nenechať sa zneistiť a vyprovokovať protistranou.  Na základe vykonaného dokazovania súd vo veci rozhodne.

Na pojednávanie pred súdom sa treba pripraviť argumentačne, ale taktiež aj po psychickej stránke.

Pokiaľ súd manželov rozvedie, musí zároveň aj upraviť výkon rodičovských práv a povinností, zveriť maloleté dieťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, stanoviť výšku výživného a poprípade upraviť styk rodiča s maloletým dieťaťom. Pokiaľ súd manželstvo nerozvedie, návrh navrhovateľa sa zamieta. Dĺžka konania sa líši prípad od prípadu, kedy záleží od zložitosti prípadu, ochoty účastníkov , ale aj vyťaženosti súdu. Záleží v prvom rade na tom, či návrh na rozvod obsahoval presne to, čo obsahovať mal. Rozvodové konanie trvá najkratšie pokiaľ ide o tzv. dohodnutý alebo dohovorený rozvod. O takýto rozvod ide vtedy, ak návrh podajú manželia spoločne alebo sa druhý manžel pripojí k návrhu. O rýchlom rozvode môžeme hovoriť aj pokiaľ ide o manželov , ktorí spolu nežijú už viac ako rok pred podaním návrhu a taktiež ak sa dohodnú na starostlivosti a výchove maloletých detí.

Súdne poplatky za rozvod a iné výdavky

Pri rozvode treba počítať s určitými poplatkami a s tým, že sa suma za celý rozvod môže vyšplhať až do výšky niekoľko stoviek eur. Poplatok, ktorý platia všetci navrhovatelia je súdny poplatok vo výške 66 eur. Tento poplatok sa môže zaplatiť najmä prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov, tzv. koskov alebo na základe potvrdenia o úhrade súdneho poplatku, ktorý je možné si zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty.

Účastník, ktorý sa nechá zastupovať advokátom musí počítať s tým, že služby advokáta sa pohybujú približne od 50 €do 500  €. Výška poplatku za advokáta závisí od dohody s advokátom, rozsahu požadovaných úkonov a taktiež od okolnosti daného prípadu.

Ďalší príplatok prichádza do úvahy pokiaľ sa účastníci konania nevedia dohodnúť, komu budú zverené deti do opatery. V takomto prípade si môžu účastníci dať vypracovať znalecký posudok, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky 400  €.

Pokiaľ účastník poberá invalidný dôchodok, je v hmotnej núdzi a podobne, môže požiadať priamo v návrhu na rozvod manželstva súd o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Musí však zdokladovať svoje osobné a majetkové pomery, to znamená predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, či rozhodnutie Sociálnej poisťovne.

JUDr. Radoslava Hoglová

+421 907 745 030

advokat@hoglova.sk

Bratislava (Vajnory)

CategoryRodinné právo
Napíšte komentár:

*

Your email address will not be published.

Advokát JUDr. Radoslava Hoglová © 2017 | Webdizajn Kryton s.r.o.

logo-footer